image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zrealizované projekty > Archiv > Informace pro žadatele > Veřejné zakázky > 2008/1 = 5. kolo

2008/1 = 5. kolo

hotovost do 100 000 Kč     - písemná objednávka

do 500 000 Kč                   - písemná objednávka potvrzená dodavatelem

nad 500 000 Kč                 - zadávací řízení (min. 3 nabídky), písemná smlouva

fiche 4 - VZDĚLÁVÁNÍ       - vždy se řídí pravidly zakázek nad 500 000 Kč

 • Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným, nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona.
 • Z hlediska naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je třeba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanční nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále čl. 2 Smlouvy ES a čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005), je nezbytné, aby i v případech, kdy žadatel/příjemce dotace postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována určitá pravidla. Pro tyto ostatní případy MZe, jako Řídící orgán EAFRD stanovuje následující postup:
  • Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH) nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. E-mailem obešlete 3 - 5 firem, oni Vám zašlou své nabídky, které si vytisknete a založíte. Objednáváte nejčastěji od nejlevnějšího - popř. musíte zdůvodnit, proč jste vybrali někoho jiného. 
  • Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500 000 Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat.
   • potřebné vzorové dokumenty Vám poskytneme na vyžádání e-mailem, popř. osobní vyzvednutí CD na sekreteriátu Společné CIDLINY v Nepolisech (ve formátu .doc, popř. tištěné formě)
  • V případě, že zadaveatel zadávající zakázku mimo režim zákona tuto zadá a zdokladuje dle zákona č. 137/2006 Sb., tj. prostřednictvím centrální adresy, je takové zadávací řízení považováno za provedené v souladu s Pravidly.
  • Žadatel/příjemce dotace je povinen v rámci realizace schválené SPL uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě. V případě že hodnota zakázky nepřesáhne výši 500 000 Kč (bez DPH) může být smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou dodavatelem. V případě platby v hotovosti do 100 000 Kč (bez DPH) může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou žadatelem/příjemcem dotace.
  • Žadatel/příjemce dotace je povinen ve Smlouvě s dodavatelm nebo objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek přijatelných výdajů dle Dohody. Žadatel/příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby dodavatel vyhotovil a příjemci dotace odevzdal účetní/daňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů.
  • Seznam dokumentace k zadávacímu řízení předkládané s Žádostí o proplacení obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody. V případě realizace zadávacího řízení před podpisem Dohdy lze Seznam dokumentace k zadávacímu řízení obdržet na příslušném RO SZIF nebo je zveřejněn na internetových stránkách SZIF.

Náležitosti objednávky:

 • Identifikační údaje objednatele a zhotovitele/dodavatele (přesný název, adresa, IČO, zda je či není plátce DPH),
 • co je předmětem objednávky (včetně počtu kusů a ceny za kus),
 • cena – totožná s cenou fakturovanou
 • datum objednávky
 • kódy výdajů dle žádosti o dotaci
 • razítko, jméno a podpis objednatele (zhotovitele)
 • loga

Vzor objednávky si můžete stáhnout ZDE.

Vždy požadujte 2x originál – jednou odevzdáte při žádosti o proplacení na RO SZIF v Hradci Králové!